Hoạt động sự kiện

ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Ford Thăng Long lần thứ 15

18/04/2012 1:58:00 CH

Thi hành điều lệ Công ty  về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, ngày 15 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Ford Thăng Long đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 15.
   
Đại Hội đã thành công tốt đẹp và thông qua nhiều quyết sách quan trọng, làm nền tảng và là động lực cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Ford Thăng Long trong giai đoạn phát triển mới, như: Xây dựng mô hình tổ chức Công ty theo hình thức Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con; Tiêu chuẩn Đại biểu cổ đông, nhóm cổ đông.  Đại Hội cũng hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2011 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và các mục tiêu Dự án


Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại Hội: